Đường tròn

Bài này là bài số 58 trong 59 bài của series Tự học Toán 6

Kiến thức cơ bản

Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R. Kí hiệu (O; R)

Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó

Hai điểm của một đường tròn chia đường tròn đó thành hai cung. Đoạn thẳng nối hai mút của cung là dây. Dây đi qua tâm là đường kính

Sai lầm cần tránh

SaiĐúng
Nếu điểm M thuộc hình tròn tâm O bán kính R thì điểm M thuộc (O; R)Nếu điểm M thuộc hình tròn tâm O bán kính R thì:
– Hoặc M thuộc (O; R)
– Hoặc M nằm bên trong (O; R) khi đó M không thuộc (O; R)

Câu hỏi trắc nghiệm

1) Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Nếu điểm A thuộc (O; R) thì OA = R

b) Nếu điểm A thuộc hình (O; R) thì OA < R

Đáp án

a) Đúngb) Sai. Sửa lại cho đúng là OA \leq R

2) Cho hình. Điền vào chỗ trống (…) cho đúng

a) Các điểm nằm trên đường tròn (O) là …

b) Các điểm nằm bên trong (O) là …

c) Các điểm nằm bên ngoài (O) là …

d) Các dây của (O) là …

e) Đường kính của (O) là …

Đáp án

a) A, B, Cb) O, Dc) E, F
d) AC, BC, ABe) OA, OBg) AB

Ví dụ minh họa

Mức độ cơ bản

Cho đoạn thẳng AB bằng 4~cm

a) Dùng compa vẽ tất cả những điểm cách A một khoảng bằng 2~cm

b) Dùng compa vẽ tất cả những điểm cách B một khoảng bằng 3~cm

c) Có mấy điểm vừa cách A bằng 2~cm vừa cách B bằng 3~cm

Đáp án

a) Vẽ đường tròn (A; 2~cm)

b) Vẽ đường tròn (B; 3~cm)

c) Có hai điểm CD vừa cách A2~cm vừa cách B3~cm

Mức độ nâng cao

Chiếc lo trên hình được vẽ bởi năm cung AmB, AnB, BC, CDDA. Hãy quan sát và chỉ ra tâm của các cung trên (tâm của một cung là tâm của đường tròn chứa cung đó)

Đáp án

Cung AmB có tâm là E

Cung AnB có tâm là F

Cung BC có tâm là G

Cung CD có tâm là H

Cung DA có tâm là I

<< Tia phân giác của một gócTam giác >>