Nửa mặt phẳng

Bài này là bài số 52 trong 59 bài của series Tự học Toán 6

Kiến thức cơ bản

Trang giấy phẳng, mặt bảng, …là các hình ảnh của mặt phẳng

Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a gọi là một nửa mặt phẳng bờ a

Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau

Trên hình. Hai điểm MN nằm cùng phía đối với đường thẳng a (khi đó đoạn thẳng MN không cắt đường thẳng a). Hai điểm MP nằm khác phía đối với đường thẳng a (khi đó đoạn thẳng MP cắt đường thẳng a)

Tia Oy gọi là nằm giữa hai tia OxOz nếu tia Oy cắt đoạn thẳng AB~(A \in Ox, B \in Oz). Tại một điểm nằm giữa AB

Sai lầm cần tránh

Đường thẳng d nằm trên mặt phẳng (P)

SaiĐúng
d \in (P)d \subset (P)

Đường thẳng d là một tập hợp con của mặt phẳng (P) chứ không phải là một phần tử của mặt phẳng (P)

Câu hỏi trắc nghiệm

1) Cho hình. Điền vào chổ trống (…) cho đúng

a) B và … nằm cùng phía đối với đường thẳng a

b) B và … nằm khác phía đối với đường thẳng a

Đáp án

a) Cb) A

2) Vẫn cho hình. Điền các từ thích hợp (cắt, không cắt (I), (II)) vào chỗ trống (…)

a) Đoạn thẳng BC … đường thẳng a

b) Đoạn thẳng AB … đường thẳng a

c) Nửa mặt phẳng bờ a và chứa A là nửa mặt phẳng …

d) Nửa mặt phẳng bờ a và không chứa A là nửa mặt phẳng …

Đáp án

a) không cắtb) cắtc) (I)d) (II)

3) Cho hình. Xét các khẳng định sau

– Tia OA nằm giữa hai tia OC, OD

– Tia OB nằm giữa hai tia OC, OD

– Tia OC nằm giữa hai tia OA, OB

– Tia OD nằm giữa hai tia OA, OB

Trong bốn khẳng định trên số khẳng định đúng là

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Đáp án

c)

Ví dụ minh họa

Mức độ cơ bản

Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm AB. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OBOM. Trong ba tia ấy

a) Có tia nào nằm giữa hai tia khác

b) Có những tia nào không nằm giữa hai tia khác

c) Tia MO nằm giữa hai tia nào? Vẽ điểm C sao cho B nằm giữa OC. Tia OM có cắt đoạn thẳng AC không?

Đáp án

a) Tia OM nằm giữa hai tia OAOB

b) Tia OA không nằm giữa hai tia OMOB. Tia OB không nằm giữa hai tia OMOA

c) Tia MO nằm giữa hai tia MAMB. Tia OM nằm giữa hai tia OAOC nên tia OM cắt đoạn thẳng AC

Mức độ nâng cao

Cho điểm O nằm trên đường thẳng xy, các điểm A, B không trùng O và thuộc tia Oy sao cho OB < OA. Gọi C là điểm nằm ngoài đường thẳng xy. Trong ba tia CO, CACB tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Đáp án

Các điểm AB thuộc tia OyOB < OA nên B nằm giữa OA. Do đó tia CB nằm giữa hai tia COCA

<< Tìm tỉ số của hai số. Biểu đồGóc >>