Số đo góc

Bài này là bài số 54 trong 59 bài của series Tự học Toán 6

Kiến thức cơ bản

Mỗi góc có một số đo. Số đo của góc bẹt 180^o. Số đo của mỗi góc không vượt quá 180^o

Góc có số đo bằng 90^o là góc vuông

Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn và góc lớn hơn góc vuông là góc tù

Sai lầm cần tránh

SaiĐúng
Trên hình dưới có hai góc, một góc bằng 120^o và một góc bằng 240^o
Trên hình bên cạnh chỉ có một góc \widehat{xOy}=120^o. Số đo của một góc không vượt quá 180^o

Câu hỏi trắc nghiệm

1) Hãy nối mỗi ô của cột trái với một ô của cột phải để được khẳng định đúng

i) Góc nhọn là góc có số đoa) bằng 90^o
ii) Góc tù là góc có số đob) lớn hơn 90^o
iii) Góc vuông là góc có số đoc) nhỏ hơn 90^o
iv) Góc bẹt là góc có số đod) bằng 180^o
e) lớn hơn 90^o nhưng nhỏ hơn 180^o

Đáp án

i) Góc nhọn là góc có số đo c) nhỏ hơn 90^o
ii) Góc tù là góc có số đo e) lớn hơn 90^o nhưng nhỏ hơn 180^o
iii) Góc vuông là góc có số đo a) bằng 90^o
iv) Góc bẹt là góc có số đo d) bằng 180^o

2) Cho hình. Điền vào chỗ trống (…) cho đúng

a) Số góc nhọn trên hình là …

b) Số góc vuông trên hình là …

c) Số góc tù trên hình là …

d) Số góc bẹt trên hình là …

Đáp án

a) 2b) 2c) 1d) 1

Ví dụ minh họa

Mức độ cơ bản

Cho các góc \widehat{A}=40^o,  \widehat{B}=60^o,  \widehat{C}=130^o,  \widehat{D}=100^o,  \widehat{E}=90^o

a) Sắp xếp các góc trên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

b) Kể tên các góc nhọn và các góc tù

Đáp án

a) \widehat{A}< \widehat{B}<\widehat{E}<\widehat{D}<\widehat{C}

b) Các góc nhọn \widehat{A},  \widehat{B} và các góc tù \widehat{C} ,  \widehat{D}

Mức độ cơ bản

Vẽ ba đường thẳng xx', yy'zz' cắt nhau tại O. Trong đó \widehat{xOy}=90^o, tia Oz nằm trong góc xOy

a) Trên hình vẽ có bao nhiêu góc?

b) Trong đó có bao nhiêu góc nhọn, bao nhiêu góc vuông, bao nhiêu góc tù và bao nhiêu góc bẹt

Đáp án

a) Có 6 tia chung gốc nên \dfrac{6.5}{2}=15 góc

b) Trong đó có 4 góc nhọn (xOz, zOy, x'Oz', z'Oy'), 4 góc vuông (xOy, yOx', x'Oy', y'Ox), 4 góc tù (xOz', x'Oz, yOz', zOy')3 góc bẹt (xOx', yOy', zOz')

<< GócKhi nào thì góc xOy + yOz = xOz >>